Description

1. วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO และ HS
2. ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์สูงสุด
3. บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

– ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิศวกรหรือบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Skill
– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี