OFFICE
EG GROUP PRODUCT AND SERVICE
INFO@EGGROUP.CO.TH
Phone: 02 077 9550
FACTORY
SI RACHA, CHONBURI, 20230 THAILAND
Phone: 038 320 950

Jobs Vacancy

Sales Representative BKK - ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ด่วน)

Sales Representative BKK  –  ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์  (ด่วน)

Description

  1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับแพทย์และพยาบาล ใน รพ.รัฐ และ เอกชน (กลุ่มสินค้าเครื่องมือผ่าตัด เตียง,โคมไฟและอื่น ๆ)
  2. สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดี
  3. สามารพเรียนรู้สินค้าและนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถสาธิตการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้าได้

Qualification / Experience
• จบปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการขายเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
• มีคอมมิชชั่น ผลตอบแทนดี มีความยืดหยุ่น
• เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี

Skill
• มีบุคคลิกดี,รักงานขาย,มีทักษาการเจรจาต่อรอง
• มีความสามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,Power Point ได้ดี
• มีใบขับขี่รถยนต์ และ มีรถยนต์ เป็นของตัวเอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

Assist. Maintenance Manager

Assist. Maintenance Manager  (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO และ HS
2. ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์สูงสุด
3. บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

– ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิศวกรหรือบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Skill
– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Assist. Project Manager

Assist. Project Manager (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ตรวจสอบและควบคุมระบบงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ควบคุมและวางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
3. ตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
5. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

– ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิศวกรหรือบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Skill

– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Assistant Production Manager

Assistant Production Manager (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. การวางแผนและควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนด ISO และคุณภาพมาตรฐานของโรงงาน
3. บริหารงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย
4. บริหาร วางแผนจัดการด้านอัตรากำลังภายในฝ่ายผลิต
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
3. มีประสบการณ์ด้าน ISO หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

Skill

– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับบริหาร
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา

Assist. QC/QA/R&D Manager

Description

1.ทำหน้าที่บริหารงานในแผนกควบคุมคุณภาพให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการรับประกันและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดดังนี้1. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
2. ข้อกำหนดมาตรฐานจากลูกค้าในระบบรับประกันคุณภาพ
3. บริหารจัดการระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISOและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องในฝ่าย
4. บริหารจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้า
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ข้อกำหนดจากลูกค้าในส่วนของเอกสารในระบบรับประกันคุณภาพ
2.1 รับข้อกำหนดลูกค้า
2.2 รายงานต่อผู้จัดการทั่วไปส่วนรับประกันคุณภาพ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
2.3 สั่งการและมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำตามที่ได้รับอนุมัติ
2.4 ตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามที่ได้สั่งการ

3. เครื่องมือวัดในระบบ Calibrate ของ QC
3.1 ควบคุมการ Calibrate ให้บรรลุตามแผนการ Calibrate ของแต่ละปีที่กำหนดไว้
3.2 ควบคุมระบบของการดูแลรักษาเครื่องมือวัดของแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
3.3 ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการควบคุมดูแลเครื่องมือวัด

4. Document Control
4.1 ควบคุมระบบของ DCC ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ตั้งไว้
4.2 ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงระบบ DCC

5. การฝึกอบรมและพัฒนา
5.1 ควบคุมการฝึกอบรมในแผนก QC ให้เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนดในแผนการฝึกอบรม
และหัวข้อที่กำหนดไว้ใน QC Training Need

6. การรับ Audit ลูกค้า
6.1 ควบคุมการรับแผนการ Audit จากลูกค้าทั้งในส่วนของการ Audit ประจำปีและการ Audit
เพื่อการตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหางานเคลมหรือคอมเพลน
6.2 แจ้งแผนการ Audit ให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายรับทราบ
6.3 สั่งการเพื่อดำเนินการจัดเตรียมการรับ Audit ตามหัวข้อที่ลูกค้าทำการ Audit
6.4 ตรวจสอบผลและสภาพการปฏิบัติงานเพื่อสามารถรับ Audit ได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ

7. การควบคุมระบบ Supplier
7.1 ควบคุมติดตามแผนการ Audit Supplier ประจำปีให้บรรลุตามแผนการ Audit Supplier
ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
7.2 ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและระบบคุณภาพของ Supplier

8. การบริหารงานทั่วไป
8.1 จัดหาบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทำงานที่รับผิดชอบ
ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้
8.2 ดำเนินการฝึกอบรม ฝึกสอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในบังคับบัญชา
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.3 กำกับควบคุมการทำงาน บังคับบัญชา สั่งการ มอบหมายงาน และตรวจสอบติดตาม
ให้พนักงานในสังกัด ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงาน
ที่กำหนดไว้ และหรือทำการลงโทษ พนักงานที่กระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงาน ด้วยความยุติธรรม ตามแนวนโยบายของบริษัทฯ
8.4 ประสานงาน สื่อสาร ถ่ายทอด นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประกาศ คำสั่ง
หรือหนังสือเวียน ของบริษัทฯ จากผู้บังคับบัญชาไปสู่พนักงานให้รับทราบและปฏิบัติตาม
อย่างทั่วถึง และการรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งในงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชาลำดับสูงขึ้นไป
8.5 ตรวจสอบ ปรับปรุง มาตรฐานการทำงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป
8.6 การวินิจฉัย ตัดสิน ข้อร้องทุกข์ของพนักงานที่เกี่ยวกับการทำงาน ให้เป็นไปตามแนว
นโยบายของบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย
8.7 ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยตามหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานคุณภาพกับโรงงาน
3. มีประสบการณ์ด้าน ISO หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

Skill
– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO 9001, ISO13485, ISO5001, SA8001 และระบบอื่น ๆ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

R&D Supervisor (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ดูแลการวิจัย และการวิคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อลดต้นทุน
3. พัฒนา ค้นคว้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
4. ร่วมวางแผน และกำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ
5. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปีขึ้นไป

Skills

– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO9001, ISO13485, ISO45001, SA8001 และระบบอื่น ๆ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Raw Material Supervisor (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ตรวจสอบกระบวนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายคลังวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบ
3. ดำเนินการคีย์ข้อมูล และตรวจสอบ การรับเข้าเบิกจ่ายสินค้า ให้ทันสมัยและถูกต้อง
4. ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปีขึ้นไป

Skills

– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO 9001, ISO13485, ISO 45001, SA 8001 และระบบอื่น ๆ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Store Supervisor (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ควบคุมระบบงานต่างๆในคลังสินค้า
2. วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย ภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสม
3. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับการจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้า
4. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
5. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
6. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. วางแผนอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์
บริหารธุกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้าน Warehouse 3 ปีขึ้นไป

Skills

– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO9001, ISO13485, ISO45001, SA 8001 และระบบอื่น ๆ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Production Supervisor (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน
2. กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต
3. กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
4. ประสานงานและแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. วางแผนอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการจัดการบริหารโรงงาน
3. มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต

Skills

– มีความรู้ด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO9001, SO13485, ISO45001, SA 8001 และระบบอื่น ๆ
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Engineer Supervisor (จำนวน 3 อัตรา)

Description

1. กำหนดแผนติดตามผลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติP.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายวิศวกรรม
2. ประเมินผลการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
3. กำหนดมาตรการแก้ไข การซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์
4. ควบคุมระบบ Spare Part ของเครื่องจักร-อุปกรณ์
5. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกร 3 ปีขึ้นไป

Skill

– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

QA/QC Leader (จำนวน 3 หลายอัตรา)

Description

1. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ได้มาตรฐาน
2. ตรวจสอบลักษณะของชิ้นงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. มีหน้าที่ควบคุม/ติดตาม/รายงาน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งถึงลูกค้า
4. ร่วมมือในการทำกิจกรรมเรื่องคุณภาพ/การเพิ่มผลผลิต/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/ระเบียบ
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดบริเวณทื่ทำงาน อุปกรณ์ / เครื่องมือในการทำงาน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปีขึ้นไป

Skills

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
2. สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Raw Material Leader (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ
3. ควบคุม การจัดส่งวัตถุดิบ รวมถึงการตรวจนับ stock ให้ถูกต้อง 100%
4. ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในทีม
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปีขึ้นไป

Skills

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
2. สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Technician (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
3. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำปี
4. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
5. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานกะได้

Skill

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
2. สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Admin (จำนวน 5 อัตรา)

Description

1. ติดต่อประสานงานทั่วไป
2. จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีทัศนะคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.

พนักงาน QA/QC (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร้จรูป
2. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดพกพร่อง
3. ทบทวนและขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร
4. สร้างและใช้นโยบาย ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
5. พัฒนา แนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานด้านเทคโนโลยี

Skills

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
– มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
– มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้

พนักงานต้อนรับ (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ทำหน้าทีรับโทรศัพท์ และต้อนรับลูกค้า
2. ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
3. ทำหน้าทีตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปวส.บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านงานธุรการ

Skills

– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้และประสบการณ์ในระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ ISO9001, ISO13485, ISO45001, SA8001 และระบบอื่น ๆ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้

Operator (จำนวน 45 หลายอัตรา)

Description

1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต
2. จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน
4. รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานกะได้

Skills

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO
2. สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

พนักงาน Packing (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. แพ็คสินค้าตามขั้นตอนการทำงาน
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
2. สามารถทำงานกะได้

Logistic Staff (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานส่งสินค้ากับทางฝ่ายขนส่ง ทั้งในและนอกบริษัท
3. จัดจ่ายรถขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดและระยะทาง
4. ประสานงาน ติดตามการจัดส่งสินค้า
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 1 ปีขึ้นไป

Skills

– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office.
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO

พนักงาน Raw Material (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. รับเข้าสินค้า และจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ
3. จัดส่งวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง 100%
4. ตรวจนับ Stock คงเหลือให้ถูกต้อง 100%
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. จบการศึกษา ปวส.
2. สามารถทำงานกะได้

พนักงาน Store (จำนวน หลายอัตรา)

Description

1. จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
2. จดบันทึก ตรวจสอบ ตรวจเช็คสินค้า
3. จัดทำเอกสารต่างๆของหน่วยงานตามระบบ- ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

1. ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานกะได้
3. สามารถขับรถยกได้

Assistant Plant Manager (จำนวน 2 อัตรา)
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่
hr.info@eggroup.co.th

Careers

Become the world’s most trusted gloves manufacturer

Brands produced and/or distributed by EG Group Product and Service Co., Ltd.
In order to capture the market demand for different qualities and pricing of gloves, we classify them into different brands to avoid customer confusion