Assist. Maintenance Manager (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO และ HS
2. ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์สูงสุด
3. บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เรื่องอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

– ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิศวกรหรือบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Skill
– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Assist. Project Manager (จำนวน 1 อัตรา)

Description

1. ตรวจสอบและควบคุมระบบงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ควบคุมและวางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
3. ตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
5. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification / Experience

– ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านวิศวกรหรือบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Skill

– มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO และระบบคุณภาพทุกชนิด
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms. Office การเขียนโปรแกรมการเขียนแบบเช่น Auto cad เป็นต้น
– มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการคิดเข้าระบบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร
– สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ (Aralysistarls)ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและนำเสนอ
– สามารถพูด อ่าน ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี